Veelgestelde vragen

Algemeen

Behandelingsovereenkomst
Als u met een recept naar de apotheek gaat, sluit u met de apotheker een behandelingsovereenkomst af conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat betekent dat u met de apotheker afspreekt dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt: de apotheker zal u in principe het medicijn meegeven dat de arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u advies over het gebruik van dit medicijn en zal u zo nodig verder begeleiden.

Meer informatie vind u hier.

Bespreek de klacht met uw apotheker
Probeer eerst het probleem met de beherend apotheker van de dienstapotheek te bespreken. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. U kunt contact met de apotheker opnemen door een e-mail te sturen aan info@ssdr.nl (u krijgt normalerwijze binnen 5 werkdagen een eerste reactie). Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar
De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek
Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en vier leden: twee leden namens patiënten (NPCF/Zorgbelang Nederland) en twee leden namens de apothekers (KNMP).

Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG) kunnen informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS:

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E-mail: bemiddelingapotheken@xs4all.nl
Telefoon: 06 – 229 216 49

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 1136
1400 BC Bussum
035 – 697 52 61

Informatie Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)
De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van alle onafhankelijke Zorgbelangorganisaties is bereikbaar voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de zorg. Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl
website: www.zorgbelang-nederland.nl

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden
Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage, voor het eerst op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand daaronder mede begrepen, ter handstelling , levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet direct ( giraal of chartaal) is geschied.
Leveringsvoorwaarden
2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van het BW.
3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.
4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.
Betalingsvoorwaarden
5. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
6. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de patiënt/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de patiënt/consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
11.Bij de verkoop van producten aan patiënten/consumenten mag de patiënt/consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de patiënt/consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.De patiënt/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de apotheek te melden.
13.Indien de patiënt/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de apotheek is gewezen op de te late betaling en de apotheek de patiënt/consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de apotheek gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 en 1% over de volgende € 190.000. Het minimumbedrag van incassokosten is € 40. De apotheek kan ten voordele van de patiënt/consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
14. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de patiënt/consument gehouden is tot betaling over te gaan.
Toepasselijk recht en geschillen
15. Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.
Vindplaats en wijzigingen
17. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
18. De aldaar meest recent gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.
Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden
Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij veel zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraar en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen.
De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.
Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.